Transitievergoeding of beëindigingsvergoeding?

By 9 januari 2017 Nieuws No Comments

Anderhalf jaar na invoering van de transitievergoeding (een onderdeel van de WWZ, in werking getreden op 1 juli 2015) blijkt er in de praktijk nog vaak onduidelijkheid te bestaan over de transitievergoeding en de vergoeding welke kan worden overeengekomen in een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd). Deze laatste vergoeding wordt beëindigingsvergoeding of ook wel ontslagvergoeding genoemd.

De transitievergoeding is de vergoeding bij ontslag waarvan de wet exact bepaalt hoe hoog deze is en wanneer deze is verschuldigd. Kort gezegd komt het er op neer dat deze transitievergoeding is verschuldigd als het dienstverband minimaal 2 jaar heeft geduurd en door de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd.

De hoogte van de transitievergoeding beloopt over de eerste 10 jaar van het dienstverband 1/3de maandsalaris per gewerkt dienstjaar en daarna 1/2 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Voor werknemers van 50 jaar en ouder en langer dan 10 jaar in dienst geldt soms (bij werkgevers met meer dan 25 werknemers) nog een (tijdelijke) bijzondere regeling, waarbij de jaren boven de 50 tellen voor één maandsalaris per dienstjaar.

Nu bepaalt de wet wel dat de werkgever de transitievergoeding is verschuldigd, maar het is de werknemer die deze vergoeding moet opeisen. Het is sinds de inwerkingtreding van de WWZ veelvuldig voorgekomen dat werknemers de transitievergoeding niet of pas te laat hebben opgeëist. In dat geval is de wet onverbiddelijk; de werknemer kan die vergoeding dan niet langer opeisen.

De transitievergoeding moet middels een verzoekschriftenprocedure bij de Kantonrechter worden opgeëist binnen 3 maanden nadat het dienstverband is geëindigd. Vaak zal de werkgever zelf en tijdig na beëindiging van het dienstverband tot betaling overgaan, maar hij is dat niet uit zichzelf verplicht! Doet hij dat niet, dan is het dus zaak er op toe te zien dat tijdig binnen die 3 maanden een verzoekschrift wordt ingediend bij de Kantonrechter. Let wel, één dag te laat betekent al dat de kans op de transitievergoeding is verkeken.

Nu komt het vaak voor dat werkgevers die een dienstverband willen beëindigen eerst met de werknemer in overleg treden en hem een beëindigingsovereenkomst voorleggen. Bij zo’n beëindiging met wederzijds goedvinden is wettelijk gezien geen transitievergoeding verschuldigd. De werkgever beëindigt dan (juridisch gezien) immers niet eenzijdig, maar het dienstverband wordt in overleg (tweezijdig) beëindigd. De werkgever is dan ook niet gehouden de werknemer mee te delen dat hij aanspraak maakt op een transitievergoeding, zou de werkgever een ontslagprocedure volgen. Die ontslagprocedure is nodig als de werknemer niet instemt met beëindiging en de werkgever toch wil beëindigen.

Dáár gaat het nogal eens mis. Als de werknemer niet weet wat zijn rechten zijn, kan hij zonder vergoeding of met een veel lagere vergoeding dan de transitievergoeding waar hij recht op heeft worden afgescheept, hetgeen met regelmaat gebeurt. De werkgever kan dit immers altijd proberen en stemt de werknemer niet in, dan heeft de werkgever niets verloren.

Het is dan ook zaak dat de werknemer zich goed laat adviseren over zijn rechten, de (on)mogelijkheid van de door de werkgever gewenste beëindiging en de hoogte van de transitievergoeding. Op die transitievergoeding heeft de werknemer onder de bovengenoemde voorwaarden zonder meer recht. Hij doet er dan ook verstandig aan niet genoegen te nemen met minder en vaak is er aanleiding om zelfs hoger in te zetten.

Is de beëindigingsovereenkomst nu toch getekend zonder dat advies is ingewonnen, dan is er nog een kans die overeenkomst terug te draaien binnen 14 dagen na totstandkoming van die overeenkomst. Iedere werknemer heeft immers recht op een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van reden ongedaan kan worden gemaakt.

Op het wekelijkse spreekuur (zie pagina ‘Spreekuur’ op deze site) van Advocatenkantoor De Bruyn kunt u uw beëindigingsovereenkomst steeds gratis laten toetsen.

Snel en adequaat in raad en daad! Neem contact op