Bezwaarschrift WIA

By 5 oktober 2015 Nieuws No Comments

Met regelmaat staat Advocatenkantoor De Bruyn cliënten met succes bij in hun bezwaarprocedure tegen het UWV inzake de WIA. Het kan daarbij gaan om een eerste beoordeling na twee jaar ziekte maar ook om een herbeoordeling na een eerdere toekenning van een WIA-uitkering.

In bezwaarzaken als deze is het aan te raden zich deskundig te laten bijstaan, omdat het nauw luistert welke argumenten worden aangevoerd, hoe deze worden aangevoerd en hoe deze worden onderbouwd.

Het WIA-dossier van het UWV, dat ten grondslag ligt aan het WIA-besluit (waarbij wel of geen uitkering wordt toegekend), kent een medisch deel en een arbeidsdeskundig deel.

Met betrekking tot het medische deel is het zaak het onderscheid tussen klachten en beperkingen goed in de gaten te houden. Het UWV kijkt niet naar klachten (die zijn immers subjectief), maar kijkt naar zgn. objectiveerbare beperkingen. Met andere woorden, de beperkingen moeten objectief via medisch onderzoek zijn vast te stellen. Meestal is daarbij ook een duidelijke diagnose aan te wijzen, maar dat hoeft niet altijd. In sommige gevallen is geen duidelijke diagnose te stellen, maar kunnen toch objectiveerbare medische beperkingen worden vastgesteld.

Die beperkingen worden vervolgens vastgelegd in een functionele mogelijkheden lijst, FML genaamd. Het is zaak er op toe te zien dat de juiste beperkingen in die FML zijn opgenomen en ook in de juiste gradatie. Die FML is immers leidend voor wat u nog wel en wat u niet meer kunt met uw beperkingen.

Op basis van die FML worden vervolgens binnen het beoordelingssysteem van het UWV (het CBBS) functies gezocht door het UWV die u met die beperkingen nog zou kunnen doen. Dit betreft het arbeidsdeskundig deel.

Ook aan dit arbeidsdeskundig deel zitten de nodige haken en ogen, die vaak ook een goede mogelijkheid voor verweer bieden. Zo gebeurt het met regelmaat dat van een onjuist opleidingsniveau wordt uitgegaan of er bijvoorbeeld nachtarbeid wordt geduid waar eigenlijk alleen dagarbeid mag worden geduid. In die gevallen worden er dan functies aan de beoordeling ten grondslag gelet die daaraan eigenlijk niet ten grondslag mogen worden gelegd. Indien ter zake niet expliciet verweer wordt gevoerd, komt dat nooit aan het licht en wordt een onjuist besluit genomen waar u de dupe van bent.

Juist het ‘schieten’ op die functies als verweer biedt vaak mogelijkheden in de bezwaar- of beroepsprocedure. Blijven er immers minder dan 3 functies over dan volgt automatisch indeling in de arbeidsongeschiktheidsklasse 80-100%, de hoogste klasse.

Het is dan ook zaak de ingewikkelde systematiek van de WIA-beoordelingen waar mogelijk steeds in uw voordeel te laten werken en een deugdelijk en goed onderbouwd bezwaarschrift in te dienen, waarbij met name ook op de details dient te worden gelet. Die kunnen in zaken als deze immers al snel het verschil maken tussen volledige arbeidsgeschiktheid of volledige arbeidsongeschiktheid.

Advocatenkantoor De Bruyn heeft een jarenlange ervaring met bezwaar- en beroepsprocedures in het kader van de WIA en voorheen de WAO en kan u bijstaan van bezwaarfase bij het UWV tot en met hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Denk in alle gevallen aan de bezwaartermijn, welke verplicht steeds onderaan het besluit van het UWV wordt vermeld. Deze termijn beloopt in WIA zaken 6 weken. Aan die termijn wordt strikt de hand gehouden en hier geldt ‘te laat is ook echt te laat’. Teken daarom tijdig bezwaar aan, zo nodig in eerste instantie slechts formeel bezwaar, dat dan later nader kan worden onderbouwd met argumenten en stukken.

Snel en adequaat in raad en daad! Neem contact op