Category Archives: Nieuws

Het slapend dienstverband

By | Nieuws | No Comments

In dit item wordt de vraag behandeld wat een slapend dienstverband is, wanneer dit voorkomt en wat de consequenties van een slapend dienstverband zijn.

Met inwerkingtreding van de WWZ in 2015 is bepaald dat bij beëindiging door de werkgever van een arbeidsovereenkomst welke twee jaar of langer heeft geduurd in de meeste gevallen een transitievergoeding is verschuldigd aan de werknemer. Die transitievergoeding is ook verschuldigd indien de werknemer langer dan twee jaar ziek is geweest en het dienstverband om die reden na twee jaar ziekte wordt beëindigd. Lees meer

Transitievergoeding of beëindigingsvergoeding?

By | Nieuws | No Comments

Anderhalf jaar na invoering van de transitievergoeding (een onderdeel van de WWZ, in werking getreden op 1 juli 2015) blijkt er in de praktijk nog vaak onduidelijkheid te bestaan over de transitievergoeding en de vergoeding welke kan worden overeengekomen in een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd). Deze laatste vergoeding wordt beëindigingsvergoeding of ook wel ontslagvergoeding genoemd. Lees meer

Incasso van onbetaalde facturen

By | Nieuws | No Comments

Niets is zo vervelend als rekeningen die onbetaald blijven, ook nadat er al diverse verzoeken en aanmaningen om tot betaling over te gaan zijn verzonden aan de debiteur. Hoe komt u als ondernemer zo snel mogelijk tot incasso van uw factuur? Onderstaand stappenplan biedt u een helpende hand. Lees meer

Alcohol en drugs op de werkvloer

By | Nieuws | No Comments

Met regelmaat komt het binnen het ontslagrecht voor dat een werknemer wordt ontslagen wegens drank- en/of drugsgebruik tijdens of voorafgaand aan de werkzaamheden. Het om die reden ontslaan van de werknemer, al dan niet op staande voet, is echter nog geen sinecure, hetgeen hierna zal worden uiteen gezet. Lees meer

VAR wordt (Wet) DBA

By | Nieuws | No Comments

Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden. Deze wet volgt de VAR op en beoogt de grenzen tussen schijnzelfstandigheid en echte zelfstandigheid duidelijk vast te leggen en de consequenties daarvan te regelen. Lees meer

Doorwerken na AOW

By | Nieuws | No Comments

Op 1 januari 2016 treedt de wet ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ in werking. De wet is bedoeld om het doorwerken na de AOW-leeftijd te faciliteren. Zo wordt het in dienst nemen en houden van AOW-gerechtigden aantrekkelijker gemaakt voor werkgevers. De vraag rijst ondertussen wel of er hierdoor geen verdringing plaatsvindt van jongere werknemers, met name 50-plussers. De vakbeweging heeft op dit risico gewezen. De regering voorziet dit echter niet. Lees meer

Bezwaarschrift WIA

By | Nieuws | No Comments

Met regelmaat staat Advocatenkantoor De Bruyn cliënten met succes bij in hun bezwaarprocedure tegen het UWV inzake de WIA. Het kan daarbij gaan om een eerste beoordeling na twee jaar ziekte maar ook om een herbeoordeling na een eerdere toekenning van een WIA-uitkering. Lees meer

De WW en passende arbeid

By | Nieuws | No Comments

Per 1 juli 2015 is de Richtlijn passende arbeid vervangen door het Besluit passende arbeid WW en ZW. Van WW- gerechtigden wordt gevergd dat zij passende arbeid behouden, aanvaarden en trachten te verkrijgen. Met de komst van genoemd Besluit zijn de criteria hiervoor aangescherpt en zal er eerder van passende arbeid kunnen worden gesproken en wordt er ook meer gevraagd op het gebied van sollicitatie. Lees meer

De beëindigingsovereenkomst

By | Nieuws | No Comments

Per 1 juli 2015 wordt de beëindigingsovereenkomst met de invoering van de WWZ voor het eerst wettelijk geregeld.

Middels de beëindigingsovereenkomst wordt een dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigd. Werkgever en werknemer zijn vrij met betrekking tot de afspraken die zij maken. Lees meer

Snel en adequaat in raad en daad! Neem contact op