All posts by Jan de Bruyn

Ontslagvergoeding

By | Nieuws | No Comments

De wet kent meerdere vergoedingen bij ontslag en per 1 januari 2020 wordt er nog weer een ontslagvergoeding aan het bestaande rijtje toegevoegd.

Transitievergoeding

Ten eerste is er de transitievergoeding. Hierop heeft de werknemer aanspraak indien het dienstverband door de werkgever wordt beëindigd, hij twee jaar of langer in dienst is geweest en hij niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Met inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 vervalt de tweede eis. Het is dan dus niet langer nodig dat de werknemer twee jaar in dienst is geweest, hij maakt vanaf dag 1 van het dienstverband aanspraak op de vergoeding.

De hoogte van de transitievergoeding is nu (in 2019) nog afhankelijk van de lengte van het dienstverband, waarbij de opbouw na 10 jaar dienstverband sneller verloopt, en de leeftijd (de zgn. 50+-regeling). Per 1 januari 2020 is de opbouw over de gehele lengte van het dienstverband en ongeacht de leeftijd echter gelijk, te weten 1/3de maandsalaris voor elk jaar dat het dienstverband heeft geduurd. Bij een duur korter dan een jaar wordt de vergoeding tijdsevenredig berekend. Voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn en met name voor oudere werknemers (50+) met een dienstverband langer dan 10 jaar zal de transitievergoeding dus per 1 januari 2020 omlaag gaan. Lees meer

Ontslag; op welke gronden mogelijk?

By | Nieuws | No Comments

Ontslag is op meerdere gronden mogelijk. Enkele situaties uitgezonderd – zoals bijv. ontslag op staande voet en ontslag tijdens de proeftijd – zal steeds ofwel het UWV ofwel de Kantonrechter toestemming moeten geven voor ontslag.

De ontslagroute via het UWV is voorgeschreven bij ontslag wegens bedrijfseconomische gronden, waarbij onder meer is te denken aan reorganisatie, verval/opheffing van de functie en bedrijfsbeëindiging.

Ook is de ontslagroute via het UWV voorgeschreven bij ziekte langer dan twee jaar. De werkgever kán in dat geval een ontslagvergunning aanvragen, hij is dat – naar de huidige stand van de rechtspraak (25 juli 2019) – niet verplicht. De Hoge Raad zal hierover echter nog in 2019 enkele zgn. prejudiciële vragen beantwoorden. Vraagt de werkgever na twee jaar ziekte geen ontslagvergunning aan, dan gaat het dienstverband in feite als een lege huls verder. In dat verband wordt dan gesproken over een slapend dienstverband; er wordt geen arbeid meer verricht en er is geen loon meer verschuldigd, maar de arbeidsovereenkomst is nog niet beëindigd. Hierdoor loopt de re-integratieverplichting van de werkgever nog wel door.

Is er nu sprake van een andere grondslag, dan is de route via de Kantonrechter verplicht voorgeschreven. De meest voorkomende grondslagen zijn daarbij disfunctioneren of verwijtbaar gedrag van de werknemer en de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

Snel en adequaat in raad en daad! Neem contact op